ระบบจองห้อง-จองรถ
เกี่ยวกับ-ติดต่อสอบถาม

เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสำนักงานเปิดให้บริการจำนวน 2 แห่ง และมี 3 อาคาร จำเป็นต้องจัดการทรัพยากรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน ทั้งห้องประชุม ห้องเรียน และรถรับส่ง ที่ผ่านมาทางคณะได้นำ Google Apps มาประยุกต์ใช้งาน เช่น Google Sites, Google Forms และ Google Calendar แต่ด้วยข้อจำกัดของ Google Apps ทำให้ไม่สอดคล้องกับการใช้งานของคณะ ทั้งผู้ใช้ต้องตรวจสอบช่วงเวลาว่างของห้องประชุม ห้องเรียน หรือรถรับส่งที่ต้องการขอใช้บริการ รวมทั้งผู้ดูแลต้องคอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะจึงต้องการพัฒนาระบบจองห้อง-จองรถ เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการเพื่อลดขั้นตอน และสนับสนุนการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ติดต่อประสานงานผู้ดูแลห้อง-รถ

ข้อมูลติดต่อประสานงานผู้ดูแลห้อง-รถ เพิ่มเติม

ท่าพระจันทร์

# กลุ่ม/ประเภท ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ
1. ห้องประชุม สุนทรี 026132403
สุภาพร 026132403
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เว้นระยะห่าง) จันทิมา 026132436
ณรงค์ 026132426
ไพซอล 026132426
3. ห้องจัดเลี้ยง,ห้องอาหาร สุนทรี 026132403
สุภาพร 026132403
4. ยานพาหนะ (รถ) สุนทรี 026132403
สุภาพร 026132403
5. ห้องบรรยาย (เว้นระยะห่าง) สุนทรี 026132403
สุภาพร 026132403
6. ซอฟต์แวร์ ชินกร 026965989
ณรงค์ 026132426
ลำพวน 026965989
ไพซอล 026132426

รังสิต

# กลุ่ม/ประเภท ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ
1. ห้องประชุม จุฑามาศ 026966102
ณัฏฐชัย 026966108
ศรชัย 026966102
เสริมศักดิ์ 026966102
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เว้นระยะห่าง) ชินกร 026965989
ลักษณา 026965985
ลำพวน 026965989
3. ห้องจัดเลี้ยง,ห้องอาหาร จุฑามาศ 026966102
ณัฏฐชัย 026966108
ศรชัย 026966102
เสริมศักดิ์ 026966102
4. ยานพาหนะ (รถ) จุฑามาศ 026966102
ณัฏฐชัย 026966108
ศรชัย 026966102
เสริมศักดิ์ 026966102
5. ห้องบรรยาย (เว้นระยะห่าง) จุฑามาศ 026966102
ณัฏฐชัย 026966108
ศรชัย 026966102
เสริมศักดิ์ 026966102
6. อื่น ๆ จุฑามาศ 026966102
ณัฏฐชัย 026966108
ศรชัย 026966102
เสริมศักดิ์ 026966102
ติดต่อแจ้งปัญหาการใช้งาน / ข้อเสนอแนะ

พบข้อผิดพลาดในการใช้งาน ต้องการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลห้อง-รถ หรือมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบ กรุณาติดต่อ

E-Mail
  • computer@econ.tu.ac.th
  • chinnakorn@econ.tu.ac.th
เบอร์ติดต่อ
  • 026965989